Privacyverklaring

Voedingsadvies Heleen Schuttenbeld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw (persoons)gegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voedingsadvies Heleen Schuttenbeld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt de volgende zaken met zich mee:

 • Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Ik geef geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en ik kan u hierop wijzen en ik respecteer deze.

Als Voedingsadvies Heleen Schuttenbeld ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de gegevens op de contactpagina van deze site.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Voedingsadvies Heleen Schuttenbeld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; (afspraak en behandeling)
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; (behandeling)

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Voedingsadvies Heleen Schuttenbeld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Huisarts
 • Medische zaken die van belang zijn om te weten, zoals:
  Heeft u diabetes, reuma, medicijngebruik en andere relevante vragen.

Uw persoonsgegevens worden door Voedingsadvies Heleen Schuttenbeld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de “overeenkomst” en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, en, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.